Algemene bepalings en voorwaardes

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

 

toepaslikheid - Die volgende bepalings is van toepassing op die verhouding tussen DermSilk (hierna verwys as "Verskaffer") en kliënte wat interaksie het met en/of aankope van DermSilk (hierna verwys as "Klant") op www.dermsilk.com (hierna verwys as "Webwerf").

Intekeningbestellings - Intekeningbestellings stel klante in staat om 'n afslagtarief op produkte in te sluit en bestellings outomaties te laat faktureer en te versend op enige van die volgende intervalle: 2 weke, 3 weke, 1 maand, 2 maande, 3 maande, 4 maande. Ons bied 'n moeitevrye enige tyd kansellasiebeleid. Jy kan kanselleer via jou kliënterekeningportaal of deur ons te kontak deur middel van klets, e-pos of telefoon.


Ooreenkoms - Die goedere en dienste wat op die webwerf verkoop word, vorm 'n aanbod van die verskaffer vir die kliënt en is onderhewig aan alle bepalings en voorwaardes wat op die webwerf gelys word. Enige transaksie wat op die webwerf gemaak word, vorm aanvaarding van hierdie aanbod.


Beskikbaarheid - Enige aanbod wat deur die Verskaffer gemaak word, is onderhewig aan die beskikbaarheid van goedere. Indien enige goed(e) nie beskikbaar is ten tyde van die ooreenkoms nie, word die hele aanbod as nietig beskou.


Pryse

a. Alle pryse wat op die webwerf gelys word, word in USD ($/Amerikaanse dollars) vertoon.
b. Alle pryse is onderhewig aan druk- en tikfoute. Die Kliënt stem in dat die Verskaffer geen aanspreeklikheid aanvaar vir die gevolge van hierdie foute nie. In die geval van hierdie gebeurtenis is die Verskaffer nie verantwoordelik of verplig om die goed(e) te lewer nie.
c. Pryse wat op die webwerf gelys word, is ongeldig van enige toepaslike belasting of versendingskoste. Hierdie fooie word by die betaalpunt bereken en moet deur die kliënt gedek word.

betaling

a. Betaling van die Kliënt aan die Verskaffer sal vooruit gedoen word soos aangedui op die Webwerf. Die Verskaffer sal nie goed(e) lewer tot nadat betaling ontvang is nie.
b. Die Verskaffer het bedrogbeskermingsbeleide in plek om homself teen bedrieglike bestellings en betalings te beskerm. Die Verskaffer mag enige tegnologie of maatskappy na eie goeddunke of hierdie diens gebruik. Indien 'n bestelling afgekeur word weens potensiële bedrog, hou die kliënt nie die verskaffer verantwoordelik vir enige verliese nie.
c.In die geval van 'n betaling omkeer deur die Kliënt, of indien die betaling om enige rede nie verwerk word nie, is volle betaling onmiddellik verskuldig. Vir bestellings waarin die Verskaffer netto kredietterme aan die Kliënt uitreik, is volle betaling verskuldig soos vermeld op daardie individuele voorwaardes. Daardie bepalings kan ook rentekoerse vir uitstaande saldo's spesifiseer. Hierdie tariewe is enige tyd onderhewig aan verandering en kan verskil.

 

aflewering

a. Afleweringstydperke wat op die webwerf vertoon word, is skattings, en dus nie bindend nie. Die Verskaffer sal poog om sover moontlik hierdie gekwoteerde afleweringsdatums na te kom, maar sal egter nie deur die Kliënt verantwoordelik gehou word vir die onvermoë om te lewer nie. Onvermoë om te lewer verleen nie die Klant die reg om die voormelde ooreenkoms te beëindig of enige vergoeding vir verliese te eis nie.
b. Wanneer slegs 'n gedeelte van 'n bestelling beskikbaar is, het die verskaffer die reg om 'n gedeelte te stuur of om die bestelling volledig te hou sodra die hele bestelling beskikbaar is.

 

Vervoer en aflewering

 a. Die goed(e) bestellings van die Verskaffer deur die Kliënt sal gestuur word na die afleweringsadres wat deur die Kliënt verskaf is. Vervoer na hierdie adres sal plaasvind op 'n wyse wat deur die Verskaffer bepaal word.

b. Eienaarskap van 'n risiko van verlies van die bestelde goed(e) word by aflewering aan die kliënt oorgedra.
c. Aflewering word gedefinieer as die oomblik dat die goed(e) van die vervoermaatskappy aan die kliënt oorhandig word. Oorhandiging kan direk uitgevoer word (oorhandiging van die goed(e) direk aan die kliënt) of indirek (laat die goed(e) by die klant se deur).

 

Klagtes en teenstrydighede

a. Die Klant moet die goed(e) onmiddellik na aflewering nagaan om te bevestig dat die inhoud in ooreenstemming met die bestellingsbevestiging is. Enige teenstrydighede moet binne 48 uur na aflewering onder die Verskaffer se aandag gebring word. Indien kennis nie deur die Kliënt aan die Verskaffer verskaf word van enige teenstrydighede binne hierdie tydraamwerk nie, bevestig die Kliënt outomaties dat die aflewering voltooi is in ooreenstemming met die bestellingbevestiging.
b. Indien goed(e) gebrekkig raak binne sewe (7) dae na aflewering, stem die verskaffer in om die goed(e) te vervang en sal die koste van versending vir beide die gebrekkige en vervangingsgoed(e) dek. Om vir hierdie polis te kwalifiseer, moet die kliënt die Verskaffer in kennis stel en die toepaslike terugstuurmagtigingsdokumentasie aanvra. Defekte goed(e) moet in die oorspronklike verpakking teruggestuur word. c Goedere wat nie in hul oorspronklike verpakking teruggestuur word nie, selfs al is dit gebrekkig, kwalifiseer nie.
c. Die kliënt sal geen goedere aan die verskaffer terugbesorg sonder vooraf goedkeuring en die behoorlike terugstuurmagtigingsdokumentasie nie. Alle terugsendings is na goeddunke van die Verskaffer en moet 'n gemagtigde RMA "return-goedere-magtigingsnommer" hê. Hierdie RMA kan aangevra word deur die Verskaffer te kontak. Terugsendings moet deur die Verskaffer ontvang word binne 14 dae vanaf die RMA-uitreikingsdatum.

Force Majeure - Indien die Verskaffer nie in staat is om sy verpligtinge na te kom nie, of dit slegs met moeite kan nakom as gevolg van force majeure, sal hy geregtig wees om die ooreenkoms met die Kliënt geheel of gedeeltelik op te skort of te beëindig sonder geregtelike ingryping. In sulke gevalle sal die verpligtinge ingevolge die ooreenkoms geheel of gedeeltelik beëindig word, sonder dat die partye geregtig is om enige vergoeding vir verlies of enige ander voordeel van mekaar te eis. In die geval van gedeeltelike voldoening deur die Verskaffer, sal die Verskaffer die deel van die aankoopbedrag wat betrekking het op die deel wat nie nagekom is nie, teruggee en oordra.


Terugsendings - 'n RMA word vereis vir alle terugsendings. Die kliënt stem in om 'n RMA te bekom deur die terugstuurinstruksies soos gevind op die webwerf te volg. Indien die kliënt nie 'n RMA het nie, sal die verskaffer geregtig wees om die terugsending te weier. Die ontvangs van 'n terugsending impliseer nie erkenning of aanvaarding deur die Verskaffer van die rede vir die terugsending wat deur die Kliënt vermeld is nie. Die risiko met betrekking tot 'n teruggestuurde goedere bly by die kliënt totdat die verskaffer die teruggestuurde goedere ontvang het.

toepaslike wet - Die verpligtinge tussen die Verskaffer en die Kliënt sal onderhewig wees aan die wette van die staat Kalifornië, met die uitsluiting van alle ander lande en state se wette.


algemene

a. Indien een of meer van die bepalings in die ooreenkoms tussen die Verskaffer en die Kliënt – insluitend hierdie algemene bepalings en voorwaardes – nietig is of regtens ongeldig word, sal die res van die ooreenkoms van krag bly. Die partye sal met mekaar konsulteer oor die bepalings wat nietig is of wetlik ongeldig geag word, om 'n vervangingsreëling te tref.
b. Die opskrifte artikels vervat in hierdie bepalings en voorwaardes dien slegs as 'n aanduiding van die onderwerpe wat deur genoemde artikels gedek moet word; geen regte mag daaruit ontleen word nie.
c. Die versuim deur die Verskaffer om in elk geval op hierdie bepalings en voorwaardes te beroep, impliseer nie 'n afstanddoening van die reg om dit op 'n latere stadium of in 'n daaropvolgende geval te doen nie.
d. Waar van toepassing, moet die woord “Klant” ook gelees word as “Klante”, en omgekeerd.

Taalvoorkeur - Hierdie algemene bepalings en voorwaardes is in die Engelse taal opgestel. In die geval van 'n dispuut oor die inhoud of strekking van hierdie algemene bepalings en voorwaardes, is die Engelse teks bindend. Hierdie teks is nie 'n regsdokument nie.

geskille - Enige dispute wat mag voorkom in die konteks van die ooreenkoms waarop hierdie algemene bepalings en voorwaardes van toepassing is, of in die konteks van daaropvolgende ooreenkomste wat daarmee verband hou, is onderworpe aan die wette van die staat Kalifornië en mag slegs voor die bevoegde hof soos deur die Verskaffer aangewys.
 
Voorwaardes
As jy nie instem tot die gebruiksvoorwaardes soos op die webwerf vermeld nie, moet jy nie die webwerf gebruik nie.


Alle inligting op die webwerf is na goeddunke van die verskaffer geplaas en kan te eniger tyd en sonder kennisgewing gewysig, verwyder, verander of verander word.


Die verskaffer waarborg nie dat alle inligting wat op die webwerf vertoon word, korrek is nie. Geen regte mag van die inligting op die webwerf afgelei word nie. Elke gebruik van die webwerf word op die kliënt se eie risiko uitgevoer. Die Verskaffer sal nie aanspreeklik gehou word vir skade of verlies wat voorkom of kan voorkom as gevolg van direkte of indirekte gebruik van die inligting wat op die webwerf gevind word nie.


Enige persoonlike inligting van die kliënt sal slegs deur die verskaffer ingesamel word in ooreenstemming met die privaatheidsbeleid van die webwerf, soos gepubliseer.


Die aflaai of verkryging van inligting vanaf die webwerf geskied op die kliënt se eie risiko. Die kliënt is verantwoordelik vir enige skade of verlies aan enige rekenaarstelsel of data wat voortspruit uit die aflaai van sulke materiaal.


Alle inligting op die webwerf word beskerm deur intellektuele eiendomsregte, insluitend maar nie beperk tot kopiereg nie, insluitend maar nie beperk tot alle teks, foto's, beelde, logo's, grafika en illustrasies wat vertoon word nie. Dit word nie toegelaat om enige deel van die webwerf vir persoonlike of professionele gebruik te stoor, dit te raam of te reproduseer sonder skriftelike toestemming van die Verskaffer nie.


Gebruik van die handelsnaam en handelsmerkregte op die naam DermSilk, en gebruik van die handelsmerkreg op die DermSilk-logo word deur DermSilk gehou. Die gebruik en reproduksie van hierdie bates word uitsluitlik gereserveer vir die Verskaffer en hul groep maatskappye en lisensies. Gebruik van hierdie bates is verbode sonder uitdruklike skriftelike toestemming van 'n gemagtigde beampte van DermSilk.


Alle bepalings en gebruik is onderhewig aan Kalifornië-wetgewing. Enige dispute wat voortspruit uit die gebruik van die webwerf en/of die inligting wat van die webwerf verkry is, kan slegs voor die aangewese hof gebring word.